NORMATIVA DO DÍA 8 DE FEBREIRO DE 2023

Deputación da Coruña publica a concocatoria de Línea 2.1. PEL Emprende Inversión 2023 PEL-PEMES CREACIÓN Y AMPLIACIÓN 2023 Línea 2.7. PEL-AUTÓNOMOS/AS 2023 PEL-PEMES MANTENIMIENTO 2023

DOUE  8 DE FEBREIRO

LEGISLACIÓN (L37)

REGLAMENTOS

Aditivos para piensos – Reglamento de Ejecución (UE) 2023/263 de la Comisión, de 7 de febrero de 2023, relativo a la autorización de la arcilla sepiolítica como aditivo para piensos para rumiantes lecheros, suidos destetados y de engorde, salmónidos y pollos de engorde ( 1 )

BOE  8 DE FEBREIRO (33)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD

Uso de mascarillas – Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

DOG  8 DE FEBREIRO (27)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Proxecto industrial estratéxico – Resolución do 27 de xaneiro de 2023, da Secretaría Xeral de Industria, pola que se establece o modelo normalizado de solicitude para a declaración de proxecto industrial estratéxico, ao abeiro do artigo 78 do Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial (código de procedemento IN230A).

Iniciativa empresarial prioritaria – Resolución do 27 de xaneiro de 2023, da Secretaría Xeral de Industria, pola que se establece o modelo normalizado de solicitude para a declaración dun proxecto empresarial como iniciativa empresarial prioritaria, ao abeiro dos artigos 42 e 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (código de procedemento IN230B).

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria – Orde do 31 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se convocan na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2023 (código de procedemento TR852A).(Extracto)

Convocatoria – Orde do 3 de xaneiro de 2023 pola que se establecen, para o período 2023-2025, as bases reguladoras polas que se rexerán as accións formativas do Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas) e se realiza a súa primeira convocatoria para os exercicios 2023-2024 (código de procedemento TR302A).(Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Recoñecemento do dereito a préstamos – Resolución do 23 de xaneiro de 2023, de recoñecemento do dereito a préstamos de financiamento de capital circulante en explotacións de gando bovino garantidos polo Instrumento Financieiro de Xestión Centralizada no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e con subsidiación dos tipos de xuro.

Concesións – Resolución do 1 de febreiro de 2023 pola que se dá publicidade e se notifican as axudas concedidas e denegadas ao abeiro da Orde do 24 de outubro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias para realizar actividades de interese agrario, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR321A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Proxecto da planta solar fotovoltaica – Resolución do 11 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do proxecto da planta solar fotovoltaica Epifanio Campo Villalonga, no concello de Sanxenxo, da provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2022/006-4).

Parque eólico – Anuncio do 24 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, polo que se notifica a unha persoa interesada a Resolución do 19 de decembro de 2022 relativa ao parque eólico Canedo, sito nos concellos de Alfoz e Mondoñedo (Lugo) e promovido por Galfor Eólica, S.L. (expediente LU-11/136-EOL).

BOP A Coruña  8 DE FEBREIRO (27)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións – Acordo do 2 de febreiro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, de información pública para autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación de transporte de enerxía eléctrica en Lousame (expediente IN407A 2022/184-1)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas – Extracto de la Resolución número 2023 / 3221, de 31 de enero de 2023, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria de la línea de ayudas a la consolidación y al fortalecimiento del tejido empresarial a través del apoyo a la inversión en bienes inventariables (Línea 2.1. PEL Emprende Inversión 2023).

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas – Extracto de la Resolución 2023 / 3222, de 31 de enero de 2023, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria de las línea de Ayudas a la creación y ampliación del cuadro de personal de pequeñas,medianas empresas y microempresas (PEL-PEMES CREACIÓN Y AMPLIACIÓN 2023)

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas – Extracto de la Resolución 2023/3220, de 31 de enero de 2023, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria de la línea de Ayudas de apoyo al emprendimiento a través de la financiación de las cuotas sociales de personas autónomas, (Línea 2.7. PEL-AUTÓNOMOS/AS 2023)

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas – Extracto de la Resolución 2022 / 15539, de 29 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria de las línea de Ayudas al mantenimiento del cuadro de personal de pequeñas, medianas empresas y microempresas (PEL-PEMES MANTENIMIENTO 2023).

CONCELLO DE A CORUÑA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas – Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de A Coruña, de fecha 01/02/2023, de aprobación de las bases y anexos de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para entidades sin ánimo de lucro, destinadas a actividades o proyectos de interés social para el ejercicio 2023

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas – Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 1 de febrero de 2023, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sociales sin ánimo de lucro destinadas a actividades o proyectos de interés social en materia de igualdad y diversidad en el término municipal de A Coruña

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas – Extracto de la resolución de 25 de enero de 2023 de la teniente de alcaldesa responsable del Área de Igualdad, Bienestar Social y Participación por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para apoyar el funcionamiento y la dinamización de actividades de interés social, cívico y cultural del Ayuntamiento de A Coruña para el ejercicio 2023

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN. A CORUÑA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas – Convocatoria Programa Xpande Digital 2023 – Cámara de Comercio de A Coruña

BOP Ourense  8 DE FEBREIRO (32)

ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

ADIF Alta Velocidad – Información pública del expediente de expropiación forzosa 033ADIF2217 motivado por las obras del “Proyecto de construcción de nueva estación intermodal de Ourense y pasarela peatonal. Línea de Alta Velocidad Madrid – Galicia” en el término municipal de Ourense y convocatoria a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación   [288/2023] (Páx.10)

Impacto ambiental y la solicitud – Exposición pública de la aprobación del estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización administrativa previa del proyecto de instalación de una planta solar fotovoltaica situada en el término municipal de A Gudiña   [212/2023] (Páx. 11)

COMUNIDADE DE REGANTES NOVA LIMIA

Exposición pública del borrador de las ordenanzas y reglamentos de la comunidad   [93/2023]. (Páx.16)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias