NORMATIVA DO DÍA 10 DE FEBREIRO DE 2023

Convocatoria do programa Aprol-Economía Social. A Deputación da Coruña aprueba as bases de diversos programas de axudas

DOUE  10 DE FEBREIRO

LEGISLACION (L40)

REGLAMENTOS

Gripe aviar – Decisión de Ejecución (UE) 2023/312 de la Comisión, de 30 de enero de 2023, por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2023) 834]  ( 1 )

BOE  10 DE FEBREIRO (35)

I.DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sector vitivinícola – Corrección de errores del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Accidentes de circulación. Seguros – Corrección de erratas del Real Decreto 907/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican las cuantías de determinadas tablas del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación contenidas en el anexo del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, para la actualización de importes en euros en relación con el régimen especial de solvencia.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Planes hidrológicos – Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa – Real Decreto 48/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.

DOG  10 DE FEBREIRO (29)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Cambio de titularidade – Decreto 14/2023, do 2 de febreiro, polo que se aproba o cambio de titularidade a prol do Concello de Coristanco de dous treitos do camiño entre os lugares de Midón e A Furoca, que discorren polo dominio público da estrada AG-55, xunto co seu dominio público viario.

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria – Orde do 31 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (códigos de procedemento TR357B, TR357C e TR357D).(Extracto)

Convocatoria – Orde do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2023 (código de procedemento TR331A).(Extracto)

Convocatoria – Orde do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-Economía Social) e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento TR802G e TR802J).(Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións – Anuncio do 27 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, de requirimento da folla de valoración dos bens e dereitos afectados correspondentes a unha instalación eléctrica no concello de Cervo (expediente IN 407A 2021/23-ATE).

Expropiacións – Anuncio do 30 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, de comunicación do traslado de follas de valoración por expediente de expropiación, no concello de Boiro (expediente IN407A 2019/196-1).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parque eólico – Anuncio do 30 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Outeiro Grande, nos concellos da Estrada e Forcarei (Pontevedra) (expediente 2022/0165).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común – Edicto do 26 de xaneiro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 10 de xaneiro de 2023 relativa á revisión do esbozo do Monte Veciñal en Man Común de Hedrada pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Hedrada, no concello de Vilariño de Conso.

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común – Edicto do 26 de xaneiro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 23 de decembro de 2022 relativa á revisión do esbozo do Monte Veciñal en Man Común Pixarreiras, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Fornelos de Filloás e Fradelo, no concello de Viana do Bolo.

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común – Edicto do 26 de xaneiro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 22 de decembro de 2022 relativa á revisión do esbozo do Monte Veciñal en Man Común Penalonga, Uzal, Valisca e Poulas, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Vilariño Frío, no concello de Montederramo.

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común – Edicto do 26 de xaneiro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 10 de xaneiro de 2023 relativa á revisión do esbozo do Monte Veciñal en Man Común Xeixadelo e Carballeiras, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Vilameá, no concello de Laza.

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común – Anuncio do 26 de xaneiro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 10 de xaneiro de 2023 relativa ao acto de conciliación formulado polos representantes do monte veciñal en man común Touza e do de Xeixadelo e Carballeiras, no concello de Laza.

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común – Anuncio do 26 de xaneiro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 10 de xaneiro de 2023 relativa ao acto de conciliación formulada polos representantes do monte veciñal en man común O Castro e o de Pereira, nos concellos de Cartelle e A Merca (Ourense).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Banco de Terras de Galicia – Anuncio do 27 de xaneiro de 2023 polo que se notifican as resolucións da incorporación de predios ao Banco de Terras de Galicia no marco das aldeas modelo de Meixide (concello da Veiga), Xacebáns (concello de Quintela de Leirado) e Penedo (concello de Boborás).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións – Resolución do 27 de xaneiro de 2023, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de reforzo do firme localizado na estrada AC-550, treito: Noia-Ribeira, no concello de Porto do Son (clave AC/20/129.02).

BOP A Coruña  10 DE FEBREIRO (29)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións – Acordo do 6 de febreiro de 2023 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Narón (expediente IN407A 2022/127-1)

Expropiacións – Acordo do 7 de febreiro de 2023 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Muros (expediente IN407A 2021/216-1)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas – Extracto de la Resolución núm. 4384/2023 de fecha 6 de febrero, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la

que se aprueba la convocatoria del programa de subvenciones dirigido a entes de gestión, asociaciones, mancomunidades y consorcios turísticos para la mejora de la calidad, competitividad y actividades turísticas de la provincia de A Coruña, en el año 2023.

Aprobación das Bases específicas convocatoria FO028A – Resolución pola que se dispón avocar a aprobación das bases reguladoras do programa de subvencións dirixido ás entidades asociativas, federacións e agrupacións de entidades agrarias, labregas, gandeiras e forestais da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2023 e aprobar as ditas bases.

Aprobación das Bases do programa de subvencións FOENIA /2023 – Resolución pola que se dispón avocar a aprobación das bases reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da coruña para investimentos de promoción económica durante o ano 2023 e aprobar as ditas bases.

Aprobación das bases reguladoras do programa de subvencións FO028B/2023 – Resolución pola que se dispón avocar a aprobación das bases reguladoras do programa de subvencións dirixido ás entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e asociacións de cazadores da provincia da Coruña para a realización de investimentos durante o exercicio 2023 e aprobación das ditas bases.

Aprobación bases do VII Premio “Begoña Caamaño” á acción cultural pola igualdade de xénero

Aprobación das Bases reguladoras do programa FO028A/BIS 2023 – Bases reguladoras do programa de subvencións dirixido ás asociacións, federacións e agrupacións de asociacións de cazadores da provincia da Coruña para actividades 2023

Aprobación das Bases reguladoras do programa de subvencións FOENAA/2023 – Bases reguladoras do programa dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da coruña para a realización de actividades de promoción económica durante o ano 2023.

Aprobación das Bases reguladoras do programa de subvencións OPAs – 2023 Bases reguladoras do programa de subvencións dirixido ás organizacións profesionais agrarias e labregas (OPAs) da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2023

BOP Lugo  10 DE FEBREIRO (34)

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

Expediente de extinción. A/27/07255/E (PÁX. 14, R. 0342)

BOP Ourense  10 DE FEBREIRO (34)

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL, O.A.

Información pública del expediente A/32/30131 de solicitud de concesión de un aprovechamiento de agua, a petición de Juan Pereira Martínez, en el término municipal de Padrenda, con destino a riego y llenado de piscina.   [125/2023]. (Páx.4)

COMUNIDADE DE USUARIOS DE AUGAS DE MUIMENTA

Exposición pública de los proyectos de ordenanzas y reglamentos por los que se regirá la comunidad   [185/2023]. (Páx.9)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias