NORMATIVA DO DÍA 31 DE MARZO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

BOE  31 DE MARZO (77)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Impuestos.- Orden HFP/310/2023, de 28 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2022, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios electrónicos.

Procedimientos tributarios.- Orden HFP/311/2023, de 28 de marzo, por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 50.000 euros.

Impuestos.- Orden HFP/312/2023, de 28 de marzo, por la que se modifica la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica; y la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas a través de cuentas abiertas en las Entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Seguridad Social.- Orden PCM/313/2023, de 30 de marzo, por la que se modifica la Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2023.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Extracto.- Resolución de 29 de marzo de 2023, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa “Activa Startups”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Extracto.- Resolución de 29 de marzo de 2023, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa “Activa Startups”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Extracto.- Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, del 29 de marzo de 2023, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España.

Extracto.- Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a programas y proyectos de concienciación prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres.

DOG  31 DE MARZO (64)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Vídeo identificación.- Orde do 27 de marzo de 2023 pola que se modifica a Orde do 6 de febreiro de 2014 pola que se aproba o protocolo de identificación e sinatura electrónicas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Resolución do 20 de marzo de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto do Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento SI461A). (Extracto)

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Concesións.- Resolución do 27 de marzo de 2023 pola que se dá publicidade das persoas beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 29 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras, mediante a tramitación anticipada de gasto, das axudas temporais e excepcionais ás persoas produtoras de carne para compensar as dificultades económicas derivadas da invasión rusa de Ucraína ao abeiro do artigo 39 quater do Regulamento (UE) 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR244A).

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Convocatoria.- Resolución do 20 de marzo de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan para o ano 2023 en réxime de concorrencia competitiva as axudas á valorización e á segunda transformación da industria forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 17 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Monte Chan, nos concellos de Laxe, Camariñas e Vimianzo (A Coruña) (expediente 2021/0027).

Parques eólicos.- Anuncio do 17 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Monte Agrelo e Muriño, nos concellos de Cabana de Bergantiños e Zas (A Coruña) (expediente 2020/0269).

Parques eólicos.- Anuncio do 17 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Alto Torreiro, nos concellos de Coristanco e Cabana de Bergantiños (A Coruña) (expediente 2021/0023).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 15 de marzo de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 10 de marzo de 2023, relativa á revisión do esbozo do monte veciñal en man común Cabeza de Meda e outros, pertencente á CMVMC de Cacharrequille, Currás, Medón e Ratoeiras, no concello de Montederramo (Ourense).

CMVMC.- Edicto do 15 de marzo de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 10 de marzo de 2023, relativa á revisión do esbozo do monte veciñal en man común Chaos, Larouco, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Montecelo e A Boullosa, no concello de Baltar (Ourense).

CMVMC.- Anuncio do 15 de marzo de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 10 de marzo de 2023, relativa ao acto de conciliación formulada polos representantes do monte veciñal en man común Cabeza de Meda e outros, e o de montes de Cacharrequille, nos concellos de Montederramo e Xunqueira de Espadanedo (Ourense).

BOP A Coruña  31 DE MARZO (63)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria.- Bases reguladoras do Programa DP0036 de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito do medio ambiente – ano 2023.

Convocatoria.- Bases reguladoras do Programa DP0031 de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente – ano 2023.

BOP Lugo  31 DE MARZO (75)

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

Liñas eléctricas.- Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que otorga a Red Eléctrica de España, S.A.U. la declaración, en concreto, de utilidad pública de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, doble circuito, entrada y salida en la subestación de O Incio de la línea Belesar – La Lomba, en el término municipal de O Incio, provincia de Lugo.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias