NORMATIVA DO DÍA 24 DE XULLO DE 2023

Concesións das axudas para a creación de superficies forestais. Depósito dos estatutos da Asociación Galega de Avicultura de Posta.

BOE  24 DE XULLO (175)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Gestión informatizada.- Resolución de 13 de julio de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se modifica la de 16 de marzo de 2023, por la que se crea el Registro de planes de igualdad de las Administraciones Públicas y sus protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registro Civil. Gestión informatizada.- Resolución de 13 de julio de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Lugo, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Registro Civil. Gestión informatizada.- Resolución de 13 de julio de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Marín, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Registro Civil. Gestión informatizada.- Resolución de 13 de julio de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Ferrol, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Instalaciones eléctricas.- Resolución de 12 de julio de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a Amber Solar Power Veintinueve, SL, autorización administrativa previa para la instalación solar fotovoltaica “ISF A Gudiña Solar”, de 55,7 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de A Gudiña, Viana do Bolo y Vilariño de Conso (Orense).

DOG  24 DE XULLO (140)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 18 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se establece e se habilita na sede electrónica da Xunta de Galicia o procedemento de presentación, por parte dos titulares dos parques eólicos e liñas eléctricas de alta tensión, dos informes de seguimento ambiental destas instalacións na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IN408B).

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

Viño.- Orde do 12 de xullo de 2023 pola que se fixa o prezo privado para a venda ao público dunha publicación. (Colección vitivinícola: 3. 17,00 €.)

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Igualdade.- Orde do 12 de xullo de 2023 pola que se concede a Medalla Emilia Pardo Bazán para o recoñecemento de accións relevantes en prol da igualdade entre mulleres e homes.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Modificación de estatutos.- Resolución do 16 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se fai público o depósito da modificación dos estatutos da Asociación de Empresarios Viveristas del Noroeste (Asvinor).

Depósito de estatutos.- Resolución do 16 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se fai público o depósito dos estatutos da AGAP-Asociación Galega de Avicultura de Posta.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Anuncio do 19 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 23 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR670B).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias