NORMATIVA DO DÍA 8 DE AGOSTO DE 2023

Axudas para os gastos notariais e de inmatriculación rexistral de predios agroforestais obxecto de permutas de especial interese agrario. (Ata o 16 de outubro). Convenio Catastro - Xunta para intercambio de información e actualización de datos catastrais.

DOUE  8 DE AGOSTO

LEGISLACIÓN (L198)

REGLAMENTOS

Vino.- Reglamento Delegado (UE) 2023/1606 de la Comisión de 30 de mayo de 2023 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/33, en lo que atañe a determinadas disposiciones relativas a las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas del vino y a la presentación de las indicaciones obligatorias para los productos vitivinícolas y las normas específicas para la indicación y denominación de los ingredientes de los productos vitivinícolas, y el Reglamento Delegado (UE) 2018/273, en lo que atañe a la certificación de los productos vitivinícolas importados.

Vino.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1607 de la Comisión de 30 de mayo de 2023 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 en lo que respecta al ajuste de determinadas referencias jurídicas.

BOE  8 DE AGOSTO (188)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Convenio.- Resolución de 2 de agosto de 2023, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio con la Xunta de Galicia.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de licitación.- de Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Objeto: Estudio del consumo alimentario de los residentes en España 2024-2027.

DOG  8 DE AGOSTO (150)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Ampliación do orzamento.- Orde do 28 de xullo de 2023 pola que se amplía a dotación orzamentaria das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 14 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento IN201G) (Diario Oficial de Galicia número 82, do 28 de abril).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Convocatoria.- Resolución do 18 de xullo de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas para os gastos notariais e de inmatriculación rexistral de predios agroforestais obxecto de permutas de especial interese agrario, en réxime de concorrencia non competitiva, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR709B). (Extracto)

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Financiamento.- Resolución do 28 de xullo de 2023 pola que se dá publicidade da adhesión dunha entidade financeira ao convenio para a habilitación dun marco de apoio ao acceso ao financiamento das pequenas e medianas empresas, subscrito entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e as sociedades de garantía recíproca (financiamento Igape-pemes) (código de procedemento IG535A). (Cajamar Caja Rural, S.C.)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 28 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto da LAT 66 kV evacuación parque eólico Olerón nos concellos de Rois, Lousame e Noia (A Coruña) (expediente IN408A 2020/121).

Parques eólicos.- Resolución do 27 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se somete a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Neboada, sito nos concellos da Rúa, A Pobra de Trives, San Xoán de Río e Vilamartín de Valdeorras (Ourense) e de Quiroga e Ribas de Sil (Lugo), promovido por Maia Directorship, S.L. (expediente IN408A/2020/004).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

SATs.- Resolución do 19 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, sobre disolucións e cancelacións de sociedades agrarias de transformación (SAT).

CMVMC.- Anuncio do 18 de xullo de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo de iniciación do expediente de clasificación do monte Pedra Blanca, a favor da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Vilar, na parroquia de Vilar, concello de Crecente.

CMVMC.- Anuncio do 20 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común de Caxigal de San Martiño, concello do Corgo (Lugo) (expediente 2023_6DES).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias