NORMATIVA DO DÍA 11 DE OUTUBRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 11 DE OUTUBRO

REGLAMENTOS

Frutas y hortalizas.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2110 de la Comisión, de 10 de octubre de 2023, por el que se fijan los volúmenes de activación para los años 2024 y 2025 a los efectos de la posible aplicación de derechos de importación adicionales a determinadas frutas y hortalizas.

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.- Guía técnica sobre la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

BOE 11 DE OUTUBRO (243)

III. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.- Real Decreto 780/2023, de 10 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 81/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas y el Real Decreto 82/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para la repoblación de la explotación en caso de vaciado sanitario en el marco de los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Premios.- Orden APA/1109/2023, de 2 de octubre, por la que se concede el Premio Alimentos de España, año 2023.

DOG 11 DE OUTUBRO (194)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Ampliación do prazo de execución e xustificación.- Resolución do 3 de outubro de 2023 pola que se modifica a Resolución do 18 de agosto de 2022 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.3 (cooperación no ámbito de Leader), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2022 e 2023, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (código de procedemento MR710A).

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Ampliación do prazo de execución e xustificación.- Resolución do 29 de setembro de 2023 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Resolución do 26 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2023, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Caza.- Anuncio do 2 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, sobre os acordos de emprazamento no procedemento ordinario 4195/2023 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sección Segunda, no recurso contencioso-administrativo interposto pola Asociación Ecoloxistas en Acción contra a Resolución do 19 de abril de 2023 pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por especies durante a tempada 2023/24.

Fragas do Eume.- Anuncio do 2 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, sobre os acordos de emprazamento no procedemento ordinario 4215/2023 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sección Segunda, nos recursos contencioso-administrativos interpostos polos concellos das Pontes de García Rodríguez, Capela e Monfero, contra o Decreto 21/2023, do 2 de marzo, polo que se modifica o Decreto 211/1996, do 2 de maio, polo que se aproba o Plan de ordenación dos recursos naturais do espazo natural das Fragas do Eume, e polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión do parque natural das Fragas do Eume.

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 2 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se lle dá publicidade á resolución pola que se outorga a autorización ambiental integrada a Granxa Xestoso, S.L. para unha granxa porcina da que é titular no concello de Lousame (A Coruña) (expediente 2019-IPPC-I-173).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 2 de outubro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñais en man común dos montes denominados Valdemás, O Pendón, A Canda, O Torgal, Hermida Vella, Abelleira e Trasmunde, nas parroquias de Larouco (Santa María), Portomourisco (San Víctor) e Freixido (Sagrado Corazón de Xesús), no concello de Larouco.

CMVMC.- Anuncio do 26 de setembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común da Coruña, polo que se lles comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado, relativo ao deslindamento parcial do monte veciñal en man común de Abanqueiro, no concello de Boiro.

CMVMC.- Anuncio do 2 de outubro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 29 de setembro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Perdigueiro e Veiga, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Nocelo da Pena, no concello de Sarreaus (Ourense).

BOP A Coruña 11 DE OUTUBRO (195)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución número 37804 de data 9 de outubro de 2023, pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FOENAA, dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a realización de actividades de promoción económica, durante o ano 2023.

Concesións.- Resolución número 37802 de data 9 de outubro de 2023, pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO028B: programa de subvencións dirixido ás entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e asociacións de cazadores da provincia da Coruña para a realización de investimentos durante o ano 2023.

BOP Ourense 11 DE OUTUBRO (235)

O PEREIRO DE AGUIAR

Natalidade.- Convocatoria e bases reguladoras de axudas á natalidade ou adopción. (Páx. 9)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias