NORMATIVA DO DÍA 8 DE NOVEMBRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 8 DE NOVEMBRO

REGLAMENTOS

Huevos.- Reglamento Delegado (UE) 2023/2464 de la Comisión, de 17 de agosto de 2023, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas de comercialización de los huevos.

Huevos.- Reglamento Delegado (UE) 2023/2465 de la Comisión, de 17 de agosto de 2023, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas de comercialización de los huevos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 589/2008 de la Comisión.

Huevos.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2466 de la Comisión, de 17 de agosto de 2023, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas de comercialización de los huevos.

Fitosanitarios.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2455 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2023, por el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa metiram con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión.

Fitosanitarios.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2456 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2023, por el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa clofentecina con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión.

BOE 8 DE NOVEMBRO (267)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Materiales forestales de reproducción.- Resolución de 24 de octubre de 2023, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, por la que se publican incorporaciones en el Catálogo Nacional de Materiales de Base, para la producción de materiales forestales de reproducción de las categorías “Identificado” y “Seleccionado” de varias especies forestales en el territorio de Galicia.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Corrección de errores del extracto.- de la Orden EFP/1189/2023, de 30 de octubre, por la que se procede a la convocatoria de ayudas para el año 2023 y se modifica la Orden EFP/705/2022, de 20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales dirigidas a las personas trabajadoras, y se realiza la convocatoria de ámbito estatal para el año 2022.

DOG 8 DE NOVEMBRO (212)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Dependencia.- Decreto 142/2023, do 21 de setembro, polo que se regulan o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Modificación das bases.- Orde do 2 de novembro de 2023, de modificación da Orde do 16 de agosto de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións do programa de comercio circular e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CO300D).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio de uso.- Anuncio do 26 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto Cambio de uso de forestal a agrícola de varias parcelas na parroquia de Maceira, no concello de Lalín (Pontevedra) (expediente 2023/0055).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalación eléctrica.- Acordo do 16 de outubro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello de Riotorto (expediente IN407A 2023/086-2).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 25 de outubro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Puzal, Castro, Outeiro de Castro, Costa e Lameiriño e Fonte da Besta, nas parroquias de Castromao (Santa María), Amoroce (Santiago) Acevedo do Río (San Xurxo) e Celanova (San Rosendo), no concello de Celanova.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias