NORMATIVA DO DÍA 15 DE NOVEMBRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 15 DE NOVEMBRO

REGLAMENTOS

Estatística agraria.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2476 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2023, por el que se modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/220 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1217/2009 del Consejo por el que se crea una red de información contable agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la Unión Europea.

BOE 15 DE NOVEMBRO (273)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Convenio colectivo.- Resolución de 31 de octubre de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2022 del Convenio colectivo estatal para las granjas avícolas y otros animales.

DOG 15 DE NOVEMBRO (217)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 25 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada da planta de tratamento e transformación de leite Ceao I de Grupo Leche Río, S.A., no concello de Lugo (expediente 2020-IPPC-M-47).

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 25 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada da planta de tratamento e transformación de leite Ceao II de Grupo Leche Río, S.A., no concello de Lugo (expediente 2020-IPPC-M-48).

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 2 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fan públicas as resolucións polas que se revisan varias autorizacións ambientais integradas. (Celega, S.L. e Industrias Lácteas de Nadela, S.L.U.)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalación eléctrica.- Acordo do 5 de outubro de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, dunha instalación eléctrica no concello da Pobra de Trives (expediente IN407A 2023/121-3).

Información pública.- Anuncio do 31 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, polo que se somete a información pública a ampliación a 2.534 prazas dunha explotación porcina de ceba na Gudiña (Ourense) (expediente MR2023/002).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Cambio de uso.- Anuncio do 2 de novembro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se fai pública a Resolución do 2 de novembro de 2023, de autorización do cambio de actividade forestal a agrícola das parcelas 43, 119, 120 y 324 do polígono 504, do concello de Tordoia (CFA 105/2022).

BOP Lugo 15 DE NOVEMBRO (262)

XERMADE

Natalidade.- Aprobación das bases e convocatoria pública de subvencións municipais a familias polo nacemento, adopción ou acollemento de fillo/a, ano 2022-2023.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias