NORMATIVA DO DÍA 28 DE DECEMBRO DE 2023

-Medidas urgentes.Ucrania, Oriente Próximo y Sequia.

BOE 28 DE DECEMBRO (310)

I.DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas Urgentes.- Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidaspara afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Impuestos.- Real Decreto 1171/2023, de 27 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

PAC.-Real Decreto 1177/2023, de 27 de diciembre, por el que se modifican diversos reales decretos dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Seguridad Social .- Orden ISM/1385/2023, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de acubre, por la que se regula el convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Viñedo.- Resolución de 18 de diciembre de 2023, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se fija, para el año 2024, la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional.

DOG 28 DE DECEMBRO (245)

III.OUTRAS DISPOSICIONS

CONSELLERÍA DE PROMOCION DO EMPREGO E IGUALDADE

Ampliación orzamentos.- RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 7 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre sociedades no ano 2023 (código de procedemento SI452A) (Diario Oficial de Galicia número 179, do 20 de setembro de 2023).

VI.ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMIA, INDUSTRIA E INNOVACION

Parque eólico.- ACORDO do 24 de novembro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude da declaración de utilidade pública (DUP) modificada, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto da infraestrutura de evacuación Banzas (antes: solución de evacuación conxunta dos PPEE Maragouto e Banzas), nos concellos de Outes, Negreira, Brión, Rois e Lousame (A Coruña) (expediente IN408A 2020/144).

Parque eólico.- RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a modificación da solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e da necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico dos Cotos, sito no concello de Cerdedo-Cotobade da provincia de Pontevedra (IN661A 2011/18-4).

Instalación eléctrica.- ANUNCIO do 13 de decembro de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se notifica aos interesados a constitución do depósito de pagamento do prezo xusto acordado mediante a Resolución do Xurado de Expropiación de Galicia polas afeccións derivadas da construción dunha instalación eléctrica no concello de Nogueira de Ramuín (expediente IN407A 2021/139-3).

Instalación eléctrica.- ANUNCIO do 13 de decembro de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se notifica aos interesados a constitución do depósito de pagamento do prezo xusto acordado mediante a Resolución do Xurado de Expropiación de Galicia polas afeccións derivadas da construción dunha instalación eléctrica no concello de Nogueira de Ramuín (expediente IN407A 2021/149-3).

Instalación eléctrica.- ANUNCIO do 13 de decembro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se convocan os interesados ao acto do levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS e CT Cachafeiro, no concello de Forcarei.

BOP -DEPUTACION DA CORUÑA 28 DE DECEMBRO (246)

Administración Autonómica

CONSELLERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA E INNOVACION

SERVIZO DE ENERXIA E MINAS

Autorización administrativa.- 2023/10095 Acordo de 22 de decembro de 2023,da X.T.da Coruña,no que se somete a IP as autorizacións admtvas.previa e construción dunha produción fotovoltaica de enerxía eléctrica e a súa instalación de evacuación no concello de Ordes(expediente IN408A2023/7)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias