NORMATIVA DO DÍA 3 DE XANEIRO DE 2024

AXUDAS IXP TERNERA GALLEGA

DOUE 03 DE XANEIRO

REGLAMENTOS

Fitosanitarios.- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/20 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2023, por el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa s-metolacloro con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión

BOE 03 DE XANEIRO (3)

I.DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.- Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo.

DOG 03 DE XANEIRO (2)

III.OUTRAS DISPOSICIONS

CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

Axudas IXP Ternera Gallega.- ORDE do 22 de novembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás explotacións gandeiras pertencentes á indicación xeográfica protexida Ternera Gallega e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento MR515I)..(Extrato)

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCION ECONOMICA

Axudas promocións empresas galegas.- RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2023 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas 2024), susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa Galicia Feder 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG622A).(Extrato)

Axudas promocións empresas galegas.- RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2023 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios 2024), susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa Galicia Feder 2021-2027, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG421A).(Extrato)

CONSELLERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- ACORDO do 22 de decembro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Acevedo, no concello de Ribadeo (expediente IN408A/2018/029).

Instalación eléctrica.- RESOLUCIÓN do 24 de novembro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS e CT Cachafeiro, no concello de Forcarei, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., (expediente IN407A 2023/100-4).

Instalación eléctrica.- RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santiago de Compostela (expediente IN407A 2023/384-1).

Instalación eléctrica.- ANUNCIO do 15 de decembro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se convocan os interesados ao acto do levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS e CT Couso 2, no concello de Moaña.

Instalación eléctrica.- ANUNCIO do 18 de decembro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica aos interesados a solicitude de declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello de Baleira (expediente IN407A 2023/08-2).

Instalación eléctrica.- ANUNCIO do 18 de decembro de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se convocan os interesados ao acto de levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica situada no concello de Rubiá (expediente IN407A 2023/60-3).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias