NORMATIVA DO DÍA 22 DE XANEIRO DE 2024

- Plans de mellora, pequenas explotacións e incorporación de persoas agriculturas mozas e novos agricultores. Bono das persoas autónomas. Programa Nova oportunidade das persoas traballadoras autónomas.

DOUE 22 DE XANEIRO

REGLAMENTOS

Fitosanitarios.- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/324 de la Comisión, de 19 de enero de 2024, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas benzovindiflupir, bromuconazol, buprofezina, ciflufenamida, fluazinam, fluopyram, flutolanilo, lambdacihalotrina, mecoprop-P, mepicuat, metiram, metsulfurón metilo, fosfano y piraclostrobina.

BOE 22 DE XANEIRO (19)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de extinción del aprovechamiento de 2,3859 l/s de agua a derivar del río Limia, en el lugar de Boado – Pidre, término municipal de Xinzo de Limia (Ourense), con destino a riego. A/32/06097/E.

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de extinción del aprovechamiento de 2,5103 l/s de agua del río Faramontaos, en el lugar de Boado, Pidre, término municipal de Xinzo de Limia (Ourense), con destino a riego. A/32/06098/E.

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de extinción del aprovechamiento de 6,697 l/s de agua del río Nocedo, en el lugar de A Veiga, término municipal de Xinzo de Limia (Ourense), con destino a riego. A/32/07387/E.

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de extinción del aprovechamiento de 3,4545 l/s de agua del río Limia, en el lugar de Boado, término municipal de Xinzo de Limia (Ourense), con destino a riego. A/32/06099/E.

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de extinción del aprovechamiento de 5,72 l/s de agua del río Faramontaos, en Os Cortellos, término municipal de Xinzo de Limia (Ourense), con destino a riego. A/32/07389/E.

DOG 22 DE XANEIRO (15)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 28 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento TR341Q). (Extracto) (Do 29.01.2023 ata o esgotamento do crédito ou o 30.09.2024 )

Convocatoria.- Orde do 28 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Nova oportunidade das persoas traballadoras autónomas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento TR790A). (Extracto) (Do 23.01.2023 ata o esgotamento do crédito ou o 31.10.2024 )

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 2 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á mellora das estruturas de produción das explotacións agrarias, no marco do Plan estratéxico da política agraria común de España 2023-2027, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2024 (códigos de procedemento MR404A, MR404B, MR405D, MR405E, MR405F e MR405G). (Extracto) (Ata o 22 de marzo)

– MR404A Establecemento de persoas agricultoras mozas.(De 18 a 40 anos)

– MR404B Establecemento de novos agricultores. (De 41 a 55 anos)

– MR405D Axudas a investimentos produtivos en explotacións agrarias vinculadas a contribuír á mitigación-adaptación ao cambio climático e uso eficiente dos recursos naturais. Explotacións agrarias.

– MR405E Axudas a investimentos produtivos en explotacións agrarias vinculadas a contribuír á mitigación-adaptación ao cambio climático e uso eficiente dos recursos naturais. Pequenas explotacións.

– MR405F Axudas a investimentos en modernización e/ou mellora de explotacións. Explotacións agrarias.

– MR405G Axudas a investimentos en modernización e/ou mellora de explotacións. Pequenas explotacións.

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

Convocatoria.- Resolución do 29 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento de Bonos de innovación para pequenas e medianas empresas cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3, e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento IN848F). (Extracto)

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria.- Resolución do 17 de xaneiro de 2024 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (financiamento Igape-pemes), e se procede á súa convocatoria para o ano 2024, en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG535A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 8 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a resolución pola que se modifica substancialmente a autorización ambiental integrada de Inleit Ingredients, S.L.U. no concello de Curtis (A Coruña).

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 8 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a resolución pola que se revisa e modifica a autorización ambiental integrada de Queserías Entrepinares, S.A.U. no concello de Vilalba (Lugo).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 16 de xaneiro de 2024, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción e o estudo de impacto ambiental do proxecto de execución do parque eólico Barreiros III, nos concellos de Ribadeo e Barreiros (expediente IN408A 2020/079).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Ribadetea (concello de Ponteareas) e Louredo (concello de Mos), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Mos e Louredo (concello de Mos), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Couso e Peitieiros (concello de Gondomar), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Santa Mariña do Rosal e San Miguel de Tabagón (concello do Rosal), ao respecto da estrema común dos seus montes.

Cambio de uso.- Anuncio do 8 de xaneiro de 2024, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a Resolución do 2 de xaneiro de 2024, de autorización de cambio de actividade de forestal a agrícola dunha parcela na parroquia de Vilar de Donas, no concello de Palas de Rei (Lugo).

BOP Lugo 22 DE XANEIRO (18)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Concesións.- Actualización do plan estratéxico de subvencións 2023-2025 para o ano 2024 (ANEXO I, sobre liñas, actuacións específicas e créditos inicialmente dispoñibles para o ano 2024).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias