Formación

Certificado Oficial

Formación reglada

Formación gratuita

Profesores cualificados

Formación accesible

Usuarios de produtos fitosanitarios

A regulación da formación teórico – prácticas dos cursos veñen establecidas no Anexo IV do Real decreto 1311/2012, do 14 de setembro, polo que se establece ou marco de actuación para conseguir un uso sostible dos produtos fitosanitarios (BOE n.º 223, sábado, 15 de setembro de 2012), e na Orde conxunta do 14 de abril de 2009, dás Consellerías do Medio Rural e de Sanidade, pola que se regula a formación dás persoas que realizan actividades relacionadas coa manipulación e aplicación de produtos fitosanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia e crea a Comisión Técnica de Produtos Fitosanitarios (DOG n.º 196, do 15 de outubro de 2012).

Modalidade presencial o mixta

Manipulador de productos fotosanitarios Nivel Básico

Manipulador de Produtos Fitosanitarios de Nivel Cualificado

Benestar animal

Para explotacións e transportistas que fagan o curso por primeira vez. Regulados no Decreto 60/2007, do 22 de marzo, polo que se regulan os cursos de formación en materia de benestar animal, establécese o procedemento de autorización das entidades de formación e créase o rexistro destas (DOG n. º 67, do 4 de abril de 2007).

Modalidade presencial o mixta

Benestar Animal para transportistas

Benestar Animal para coidadores de granxas

Aptitude empresarial agraria

É a formación requirida para poder percibir a axuda pola súa instalación os/as agricultores/as mozos/as (18 a 40 anos), que se incorporan como titulares ou cotitulares a unha explotación agraria, segundo ás bases reguladoras das axudas para a modernización dás explotacións agrarias e para a incorporación de mozos á actividade agraria.

Contan con varias orientacións produtivas, cada unha con módulos específicos que se suman aos comúns a todas ás orientacións.

Modalidade presencial o mixta

Orientación produtiva: carne

Orientación produtiva: leite.

Seguridade e saúde laboral

A Lei de Prevención de Riscos Laborais establece as obrigas marco a cumprir por empresarios e traballadores para previr as lesións profesionais. O novo enfoque da prevención que formula esta lei está baseado na planificación das actividades preventivas, que se deben de formular como consecuencia dunha correcta avaliación de riscos laborais.

Modalidade presencial ou online (aula virtual)

Seminarios e charlas divulgativas

Prevención de riscos laborais na poboación maior de 55 anos.

Prevención de riscos laborais e perspectiva de xénero.

Prevención de accidentes in itinere.

Prevención de riscos psicosociais.

Prevención de riscos laborais na poboación maior de 55 anos.

Prevención de riscos ergonómicos.

Prevención de risco químico.

Prevención de riscos laborais na poboación maior de 55 anos.

Prevención de riscos ergonómicos.

Programa Plurirrexional de Formación

Programa de formación a nivel estatal dirixido aos profesionais do medio rural tanto en activo como en situación desemprego mediante o desenvolvemento de diversas accións formativas.

Esta formación no medio rural ten por obxectivo ampliar os coñecementos e as capacidades dos agricultores e agricultoras en tal medio, permitindo unha nova orientación ao desenvolvmento deste ámbito co fin de actualizar e fortalecer as competencias profesionais, asegurando así a adaptación permanente dos profesionais do medio rural ás exixencias do desenvolvemento sostible do mesmo, aumentando a súa competitividade e mellorando as oportunidades de emprego e traballo.

Esta formación é a través do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación do Goberno de España.

Modalidade online.

Xestión técnica das explotacións ou empresas do medio rural.

Informática e Internet aplicadas ás explotacións ou empresas do medio rural.

Informática e Internet aplicadas ás explotacións ou empresas do medio rural.

Dixitalización, innovación e incorporación de novas tecnoloxías aplicadas á produción e comercialización nas explotacións ou empresas do medio rural.

Sistemas produtivos respectuosos con medio ambiente e o clima.

Xestión eficaz da auga e da enerxía aplicada ás explotacións ou empresas do medio rural.

Manipulación, transformación e comercialización de produtos vinculados a empresas do medio rural.

Seguridade laboral, normativa e prevención de riscos laborais nas explotacións ou empresas do medio rural.

Sanidade vexetal e animal. Manexo e benestar animal no transporte. Manexo de produtos fito e zoosanitarios.

Queres anotarte nestes cursos?

Infórmate na tua oficina ...

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias