NORMATIVA DO DIA 27 DE XANEIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 27 DE ENERO

LEGISLACIÓN (L27)

REGLAMENTOS

Ayuda al desarrollo rural.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/73 de la Comisión de 26 de enero de 2021 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 808/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

 

BOE 27 DE ENERO (23)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Empleo.- Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

PAC 20212 – 2022.- Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.

 

DOGA 27 DE XANEIRO (17)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Publicidade convenio.- Resolución do 11 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta secretaría no terceiro cuadrimestre do ano 2020.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

IXP Ternera Galega.- Orde do 19 de xaneiro de 2021 pola que se modifica temporalmente o prego de condicións da indicación xeográfica protexida Ternera Gallega.

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Concesións.- Resolución do 15 de xaneiro de 2021 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen ás bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria para o ano 2020 (código de procedemento IN421L).

Concesións.- Resolución do 15 de xaneiro de 2021 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas o abeiro da Resolución do 10 de abril de 2019 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (programa MOVES), anualidade 2019 (código de procedemento IN421R).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Concesións.- Resolución do 11 de xaneiro de 2021, conxunta do Instituto Galego de Promoción Económica e da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, pola que se dá publicidade ás resolucións de concesión das axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 22 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Corcubión (expediente-e IN407A 2020/151-1).

 

BOP A Coruña 27 DE XANEIRO (17)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 21 de xaneiro do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Padrón (expediente-e.: IN407A 2020/195-1).

Instalacións.- Resolución do 21 de xaneiro do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arzúa (expediente-e.: IN407A 2020/72-1).

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Acordo do 19 de xaneiro de 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Padrón (expediente IN407A 2020/48-1).

Expropiacións.- Resolución do 18 de xaneiro de 2021, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de senda na AC-424, puntos quilométricos 1+150-1+400 (O Couto), de clave AC/19/073.06, no concello de Ponteceso.

CONCELLO DE FERROL

Convocatoria.- Extracto de la convocatoria para la subvención del Plan de Mantemimiento e Impulso de la Actividad Económica en el término municipal de Ferrol con motivo de la crisis económica provocada por el Covid_ 19 (PAME 3) dirigida a los sectores de la restauración y hospedaje, ocio nocturno, comercio local y cultura.

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 545690

Obxeto: o la concesión, en régimen de convocatoria pública, de ayudas y subvenciones para el mantenimiento e impulso de la actividad económica de los sectores más castigados por la crisis económica derivada del Covid-19

Prazo de presentación: Ata o 24 de febrero.

Beneficiarios.- s persoas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituídas que lleven a cabo las actividades empresariales que motivan la concesión de la subvención.

 

 

BOP Ourense 27 DE XANEIRO (21)

CONCELLO DE BAÑOS DE MOLGA

Corrección de errores.- Corrección de errores de la aprobación de las bases de ayudas económicas contra el Covid-19, publicadas en el BOP n.º 8, del 12 de enero de 2021 [61/2021]. (Páx.5).

 

 

 

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias