NORMATIVA DO DIA 10 DE MARZO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 10 DE MARZO (59)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Asistencia jurídica gratuita.- Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Ayudas. Eficiencia energética.- Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo, por el que se regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas.

 

DOGA 10 DE MARZO (47)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

Modelos de autoliquidación.- Resolución do 4 de marzo de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 9 de decembro de 2020 pola que se aproban os diferentes modelos de autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados na Comunidade Autónoma de Galicia e se regulan o procedemento e as condicións para o seu pagamento e presentación, así como determinadas obrigacións formais e de subministración de información tributaria.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 18 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Arzúa (expediente IN407A 2020/72-1).

Parques eólicos.– Acordo do 3 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico A Ruña III, no concello de Mazaricos (expediente IN408A 2017/43).

Parques eólicos.- Acordo do 3 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Monte da Croa, nos concellos de Dumbría e Vimianzo (expediente IN408A 2019/105).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Revisións ambientais integradas.- Anuncio do 24 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fan públicas as resolucións polas que se revisan varias autorizacións ambientais integradas.

 

BOP A Coruña 10 DE MARZO (46)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 4 de marzo do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Muxía (expediente-e.: IN407A 2020/157-1).

Instalacións.- Resolución do 4 de marzo do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Negreira (expediente-e.: IN407A 2020/201-1).

Expropiacións.- Acordo do 4 de marzo de 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Ames (expediente IN407A 2019/182-1)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Plan de Empleo Local (PEL 2021).- Extracto de la Resolución número 2021/7341, de 02 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria de las líneas de ayudas del Plan de Empleo Local (PEL2021)

Código de procedemento: BDNS(Identif.):552077

Obxecto: Línea 2.1. PEL Emprende Inversión.–Ayudas a la consolidación y al fortalecimiento del tejido empresarial en los ayuntamientos de la provincia de A Coruña a través del apoyo a la inversión en bienes inventariables incluidas dentro de la línea PEL-Emprende: apoyo a la creación de empresas en el ámbito local. Línea 2.7. PEL Autónom@s.–Ayudas para sufragar parte de las cuotas de la seguridad social de personas autónomas en el período que no reciben ayudas de otras Administraciones Públicas. Línea 3.1. PEL Pemes Creación e ampliación.–Ayudas a la contratación para la creación y ampliación del cuadro de personal de pequeñas, medianas empresas y microempresas, incluidas dentro de la línea PEL-Pemes: ayudas a la contratación de personal. Línea 3.2. PEL Pemes Mantemento.–Ayudas al mantenimiento del cuadro de personal de pequeñas, medianas empresas y microempresas incluídas dentro de la línea PEL-Pemes: ayudas a la contratación de personal.

Prazo de presentación: Finalizará a las 14.00 horas do 15 de abril de 2021.

Beneficiarios: Pequeñas, medianas empresas, microempresas y personas autónomas promotoras de iniciativas empresariales que con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria de la ayuda desarrollen una actividad con ánimo de lucro y reúnan los requisitos generales y específicos para cada una de las líneas

 

BOP Pontevedra 10 DE MARZO (47)

CONCELLO DE VIGO

Subvención e axudas.- Bases reguladoras específicas da Concellería de Igualdade para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres no ano 2021.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias