NORMATIVA DO DIA 05 DE ABIRL DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 05 DE ABRIL (81)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Contaminación por nitratos. Cuenca del río Limia.- Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga del Convenio con la Universidad de Vigo, para el desarrollo de trabajos de investigación que permitan determinar la procedencia de la contaminación por nitratos en la cuenca del río Limia mediante el estudio de relaciones isotópicas de diversos elementos.

 

DOGA 05 DE ABRIL (62)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Convocatoria Premios Artesania de Galicia.- Resolución do 15 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se acorda publicar as bases reguladoras dos premios de Artesanía de Galicia e a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento IN200A). (Extracto)

Código de procedemento: IN200A.

Obxecto: Regular a concesión dos premios de Artesanía de Galicia como un recoñecemento á mellora continua no labor dos profesionais do sector artesán galego e contribuír ao seu desenvolvemento económico e promocional.

Os premios de Artesanía de Galicia constan das seguintes modalidades: a) Premio Artesanía de Galicia 2021. b) Premio Traxectoria 2021. c) Premio Bolsa Eloy Gesto 2021.

Prazo de presentación: O prazo de presentación de candidaturas iníciase a partir das 8.00 horas do 15 de outubro de 2021 e remata ás 14.30 horas do 29 de outubro de 2021

Beneficiarios: Ver a orde.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Modificación incumprimentos.- Resolución do 23 de marzo de 2021 pola que se modifican os efectos dos incumprimentos dos requisitos de creación e mantemento de emprego vinculados aos proxectos de investimento obxecto de axuda ao abeiro da Resolución do 19 de maio de 2017 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva (Diario Oficial de Galicia número 103, do 1 de xuño de 2017), modificada pola Resolución do 28 de decembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 246, do 29 de decembro de 2017) e pola Resolución do 18 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 40, do 26 de febreiro de 2019).

Modificación incumprimentos.- Resolución do 23 de marzo de 2021 pola que se modifican os efectos dos incumprimentos dos requisitos de mantemento de emprego vinculados aos proxectos de investimento obxecto de axuda ao abeiro da Resolución do 28 de decembro de 2015 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva (Diario Oficial de Galicia número 247, do 29 de decembro de 2015), modificadas pola Resolución do 9 de maio de 2016 (Diario Oficial de Galicia número 93, do 18 de maio de 2016), Resolución do 22 de decembro de 2016 (Diario Oficial de Galicia número 245, do 26 de decembro de 2016), Resolución do 16 de abril de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 77, do 20 de abril de 2018) e Resolución do 19 de setembro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 184, do 26 de setembro de 2018).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiación.- Resolución do 8 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción e se declara, en concreto, de utilidade pública, para os efectos da urxente ocupación, a instalación eléctrica denominada Regulamentación LMTA ALB804-CT 32A049 Muimenta, no concello de Carballeda de Avia (expediente IN407A 2020/61-3).

Expropiación.- Resolución do 8 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción e se declara, en concreto, de utilidade pública, para os efectos da urxente ocupación, a instalación eléctrica denominada Regulamentación LMTA ALB803-apoio número D38-14-3, no concello do Carballiño (expediente IN407A 2020/60-3).

Parques eólicos.- Resolución do 24 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto do parque eólico Cunca, situado no concello de Vila de Cruces, provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2019/02).

 

BOP A Coruña 05 DE ABRIL (61)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria.- Extracto de la resolución número 2021 / 11620, de 25 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria de becas de investigación para el año 2021.

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 555138

Obxecto: La concesión de 20 becas en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, destinadas a personas con titulación universitaria que pretendan hacer un trabajo de investigación en el período 2021-2022, con una duración mínima de nueve meses, distribuidas en las siguientes áreas: Área de artes y humanidades: 5 becas Área de ciencias: 3 becas Área de ciencias de la salud: 3 becas Área de ciencias sociales y jurídicas: 5 becas Área de ingeniería y arquitectura: 2 becas Área de estudios de género: 2 becas

Prazo de presentación: finalizará a las 14:00 horas del día 05 de mayo de 2021.

Beneficicarios: Ver resolución

CONCELLO DE ARANGA

PXOM.- Aprobación definitiva da modificación do PXOM. Normativa e ordenanzas

CONCELLO DE MUGARDOS

Amplicación de plazos.– Ampliación del plazo de justificación. BDNS (Identif.): 531782

 

BOP Ourense 05 DE ABRIL (75)

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA, E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Resolución de la Jefatura Territorial de Ourense por la que se conceden las autorizaciones administrativas previa y de construcción y se declara, en concreto, de utilidad pública, para los efectos de la urgente ocupación, a la instalación eléctrica denominada: Reglamentación LMTA ALB803 – Apoyo n.º D38-14-3 [715/2021]. (Páx.3)

Expropiacións.- Resolución de la Jefatura Territorial de Ourense por la que se conceden las autorizaciones administrativas previa y de construcción y se declara, en concreto, de utilidad pública, para los efectos de la urgente ocupación, a la instalación eléctrica denominada: Reglamentación LMTA ALB804 – CT 32A049 Muimenta, en el ayuntamiento de Carballeda de Avia [716/2021]. (Páx.4)

Instalacións.- Resolución de la Jefatura Territorial de Ourense, por la que se somete a información pública la petición de las autorizaciones administrativas previa y de construcción y de la declaración de utilidad pública, en concreto, de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de O Carballiño [730/2021]. (Páx. 6)

 

BOP Pontevedra 05 DE ABRIL (62)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 15 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sanxenxo (expediente IN407A 2021/16-4)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias