NORMATIVA DO DIA 08 DE ABRIL DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 08 DE ABRIL (84)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Hosteleria – Libros registro.- Orden INT/321/2021, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos, en cuanto a las obligaciones de registro documental.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Clasificación de canales.- Real Decreto 145/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 814/2018, de 6 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de las canales de porcino y el Real Decreto 815/2018, de 6 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de las canales de vacuno y ovino y al registro y comunicación de los precios de mercado de determinadas categorías de canales y animales vivos.

 

DOGA 08 DE ABRIL (65)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Decreto 55/2021, do 25 de marzo, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción denominado Itinerario peonil e ciclista na PO-551, treito A Moureira-Palmás, puntos quilométricos 29+450-30+900, de clave PO/16/268.06, no concello de Moaña.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Reestructuración parcelaria.- Decreto 56/2021, do 25 de marzo, polo que se declara de utilidade pública a reestruturación parcelaria da zona de Arcos-Sobrada de Aguiar-San Lourenzo de Aguiar (Outeiro de Rei).

Reestructuración parcelaria.- Decreto 57/2021, do 25 de marzo, polo que se declara de utilidade pública a reestruturación parcelaria da zona de San Fiz de Paz (Outeiro de Rei).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.– Acordo do 22 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Laracha (expediente IN407A 2020/149-1).

Instalacións.- Resolución do 10 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción de varias instalacións eléctricas no concello de Celanova (expediente IN407A 2021/19-3).

Instalacións.- Resolución do 12 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arzúa (expediente-e IN407A 2020/145-1).

Instalacións.- Resolución do 15 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Salvaterra de Miño (expediente IN407A 2020/232-4).

Instalacións.- Resolución do 15 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello do Porriño (expediente IN407A 2020/229-4).

Parques eólicos.- Resolución do 24 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Porto Vidros, sito nos concellos de Cerdedo-Cotobade e Campo Lameiro, da provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2017/14).

Instalacións.- Resolución do 30 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo (expediente IN407A 2019/55 AT).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Catálogo gallego de árbores senlleiras.- Resolución do 23 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias