NORMATIVA DO DIA 29 DE XUÑO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 29 DE XUÑO (154)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Energía eléctrica.- Resolución de 17 de junio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se corrigen errores en la de 28 de abril de 2021, por la que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad a utilizar por los comercializadores de referencia.

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Convenios.- Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y la Federación Coamificoa, para la realización de unas jornadas sobre empleo y discapacidad en zonas rurales.

 

DOGA 29 DE XUÑO (122)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Expropiacións.- Decreto 94/2021, do 17 de xuño, polo que se declara a urxente ocupación, para efectos de expropiación forzosa, dos bens e dereitos necesarios para a realización das obras do proxecto denominado Construción de cemiterio municipal, no termo municipal de Quiroga.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Concesións axudas lobo.- Resolución do 15 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 28 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2019.

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Ampliación do prazo proxectos de enerxía fotovoltaica.- Resolución do 22 de xuño de 2021 sobre ampliación do prazo establecido no artigo 5 da Resolución do 3 de agosto de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2020-2021, cofinanciadas polos fondos comunitarios derivados do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión destas subvencións (Diario Oficial de Galicia número 161, do 12 de agosto de 2020).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria apoio ao acceso ao crédito das PEMES.- Resolución do 18 de xuño de 2021 pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (financiamento Igape-pemes), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG535A).(Extracto)

Código de procedemento: IG535A

Obxecto: Regular as condicións e o procedemento de tramitación do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca (SGR) e as entidades de crédito adheridas (financiamento Igape-pemes),

Prazo de presentación: Finalizará o 30 de setembro de 2021, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nestas bases as pequenas e medianas empresas, segundo a definición establecida pola Comisión Europea e que cumpran unha serie de requisitos (ver resolución)

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.-Resolución do 16 de xuño de 2021 pola que se convocan para o ano 2021, con carácter plurianual, as subvencións do Programa de fomento do parque de vivenda en alugamento do Plan estatal de vivenda 2018-2021 (código de procedemento VI432C).(Extracto)

Código de procedemento: VI432C

Obxecto: Convocar para o ano 2021, con carácter plurianual, as subvencións do Programa de fomento do parque de vivenda en alugamento previstas no capítulo V do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda 2018-2021. A concesión das subvencións recollidas nesta resolución tramitarase polo procedemento de concorrencia competitiva.

Prazo de presentación: 30 de Agosto

Beneficiarios: As persoas físicas maiores de idade que posúan a nacionalidade española ou, no caso de seren estranxeiras, que teñan a residencia legal en España. As administracións públicas, os organismos públicos e demais entidades de dereito público e privado. As fundacións, as empresas de economía social e as súas asociacións, as cooperativas de autoconstrución, as organizacións non gobernamentais e as asociacións declaradas de utilidade pública.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 4 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Muxía (expediente-e IN407A 2020/55-1).

Instalacións.- Resolución do 4 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construcción a varias instalacións eléctricas no concello de Melón (expediente IN407A 2021/69-3).

Expropiacións.- Resolución do 7 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Reordenación TIB810 e cambio CTI A Porriña a CTC, no concello de Barro, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2020/186-4).

Instalacións.- Resolución do 7 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santa Comba (expediente-e IN407A 2021/54-1).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalacións.- Resolución do 27 de xaneiro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Cuntis (expediente IN407A 2019/128-4).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 7 de xuño de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución de clasificación do monte Louxeiras de San Xoán de Alba, no concello de Vilalba (expediente 4/2020).

CMVMC.- Anuncio do 7 de xuño de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución de clasificación do monte Serra do Pozo (ampliación), no concello de Baleira (expediente 3/2020).

CMVMC.- Anuncio do 7 de xuño de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución de clasificación do monte Boitirado, no concello de Riotorto (expediente 7/2019).

CMVMC.- Anuncio do 7 de xuño de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución de clasificación do monte Castelo (ampliación), do concello de Viveiro (expediente 4/2019).

CMVMC.- Anuncio do 7 de xuño de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución de ampliación do monte veciñal de Benade, do concello de Lugo (expediente 3/2019).

 

BOP A Coruña 29 DE XUÑO (120)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 22 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Vedra (expediente-e.: IN407A 2019/250-1).

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Resolución do 14 de xuño de 2021, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de desprazamento de rede de gas por obras do proxecto Vía Ártabra – treito N/VI-AP-9, de clave AC/04/156.01.4.1.2.M1, nos concellos de Cambre e Oleiros

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias