NORMATIVA DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021

Axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas

DOUE 29 DE OCTUBRE

LEGISLACIÓN (L384)

REGLAMENTOS

Comercialización en el sector de las frutas y hortalizas.- Reglamento delegado (UE) 2021/1890 de la Comisión de 2 de agosto de 2021 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 en lo que atañe a las normas de comercialización en el sector de las frutas y hortalizas

Precios.- Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1892 de la Comisión, de 27 de octubre de 2021, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina

Código NC Designación de la mercancía Precio representativo

(en EUR/100 kg)

Garantía contemplada en el artículo 3. (en EUR/100 kg) Origen (1)
0207 14 10

 

Trozos deshuesados de aves de la especie Gallus domesticus, congelados

 

188,8

 

36

 

BR

 

COMUNICACIONES (C443)

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

Plantas agrícolas.- Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas — Suplemento 2021/10 ( 1 )

Plantas hortícolas.- Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas — Suplemento 2021/10 ( 1 )

 

DOG 29 DE OUTUBRO (209)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Ampliación de prazo.- Orde do 26 de outubro de 2021 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 16 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento CO300A).

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 21 de outubro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes aos exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR301V). (Extracto)

Código de procedemento: TR301V

Obxecto: Regular o réxime da concesión directa de subvencións, por parte da Consellería de Emprego e Igualdade, en concepto de bolsas e axudas para as persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas no marco da formación profesional para o emprego financiada pola referida consellería

Prazo de presentación:29 de novembro

Beneficiarios: Persoas traballadoras desempregadas que participen nas accións formativas recollidas no artigo 1 da orde e que reúnan os requisitos exixidos con carácter xeral, así como os particulares establecidos nos artigos que se refiren a cada tipo de bolsa ou axuda.

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Modificación.- Resolución do 20 de outubro de 2021 pola que se amplía e se redistribúe a dotación orzamentaria da Resolución do 26 de abril de 2021 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2021 e 2022, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Ampliación de prazo.- Resolución do 28 de outubro de 2021 pola que se amplía o prazo de xustificación previsto na Resolución do 27 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a súa convocatoria para o ano 2021, que serán susceptibles de financiamento no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento TU503A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 22 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, a declaración de utilidade pública, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico) en relación co proxecto denominado Modificación do parque eólico Figueiras, nos concellos de Mondoñedo, Alfoz e O Valadouro (expediente LU-11/138-EOL).

Instalacións.- Resolución do 7 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Friol (expediente IN407A 2021-82 AT).

Expropiacións.- Anuncio do 18 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2019/196-1, no concello de Boiro.

 

BOP A Coruña 29 DE OUTUBRO (207)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 25 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Coruña (expediente-e.: IN407A 2021/122-1)

Instalacións.– Resolución do 21 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Carballo (expediente-e.: IN407A 2021/153-1)

Instalacións.- Resolución do 21 de outubro do 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello das Somozas (expediente-e.: IN407A 2021/92-1)

Instalacións.- Resolución do 25 de outubro do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña,pola que se concede autorización administrativa previa e construción da instalación de distribución eléctrica no concello de Santiago de Compostela (expedte.-e.:IN407A2021/117-1)

Instalacións.– Resolución do 21 de outubro do 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede autorización administrativa previa e construción da instalación de distribución eléctrica no concello de Santiago de Compostela (expte.-e.: IN407A2021/101-1)

Instalacións.- Resolución do 25 de outubro de 2021 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Santiago de Compostela ( expte IN407A 2021/135-1)

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Calendario laboral.- Correción erros calendario laboral ano 2022 provincia da Coruña.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Expropiacións.- Anuncio de levantamento de actas previas á ocupación relativa á expropiación DP 1601 Ponte do Porto a Camelle. Mellora da seguridade vial p.q. 4+200 ao 4+425 (Camariñas) 2021.1170.0003.0 DP 1601

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias