NORMATIVA DO DIA 31 DE XANEIRO DE 2022

Publicación da aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control. (PAC 2022)

DOUE 31 DE ENERO

LEGISLACIÓN (L20)

REGLAMENTOS

PAC 2023-2027.- Reglamento Delegado (UE) 2022/126 de la Comisión de 7 de diciembre de 2021 por el que se completa el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos adicionales para determinados tipos de intervención especificados por los Estados miembros en sus planes estratégicos de la PAC para el período 2023-2027 en virtud de dicho Reglamento, y a las normas sobre la proporción relativa a la norma 1 de las buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM)

PAC 2023-2027.- Reglamento De Ejecución (UE) 2022/129 de la Comisión de 21 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas para los tipos de intervención relativos a las semillas oleaginosas, el algodón y los subproductos de la vinificación en virtud del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como para los requisitos en materia de información, publicidad y visibilidad relacionados con la ayuda de la Unión y los planes estratégicos de la PAC

 

BOE 31 DE ENERO (26)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Violencia de Género.- Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Tui, para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

 

DOG 31 DE XANEIRO (20)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

Convocatoria.- Orde do 11 de xaneiro de 2022 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2022, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504B). (Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 21 de xaneiro de 2022 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D).(Extracto)

Código de procedemento: MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D

Obxecto: Regular e convocar na Comunidade Autónoma de Galicia, no ano 2022, os pagamentos directos á agricultura e á gandaría, así como as axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control.

Prazo de presentación: O prazo de presentación da solicitude única, para o ano 2022, iniciarase o 1 de febreiro e finalizará o 30 de abril, ambos incluídos

Beneficiarios: Os pagamentos directos e as axudas de desenvolvemento rural recollidas esta orde só se concederán a aquelas persoas solicitantes que cumpran os requisitos de agricultor activo e actividade agraria. O requisito da actividade agraria tamén será exixible ás persoas solicitantes das axudas de agroambiente e clima.

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Convocatoria.- Resolución do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o exercicio orzamentario 2022 (código de procedemento MR302A).(Extracto)

Código de procedemento: MR302A

Obxecto: Axudas que, en réxime de concorrencia competitiva, vai conceder a Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) para actuacións de información e promoción dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020.

Prazo de presentación: 31 de marzo

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias destas axudas as agrupacións que, baixo calquera fórmula xurídica, reúnan produtores (entendidos como tales os titulares de explotacións agrarias ou de instalacións de transformación) que participen nun réxime de calidade susceptible de apoio pola submedida 3.10, para accións de promoción no mercado interior relacionadas con produtos cubertos por algún deses réximes

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 10 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Porto do Son (expediente IN407A 2020/204-1).

Instalacións.- Acordo do 10 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Oleiros (expediente IN407A 2021/106-1).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental. Extinción.- Anuncio do 11 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da Resolución do 28 de decembro de 2021 de extinción da autorización ambiental integrada outorgada a José Antonio García Barreiro para a explotación porcina de porcos de ceba, situada no concello de Abegondo (A Coruña) (rexistro AAI: 2006/0406_NAA/IPPC_076).

 

BOP Lugo 31 DE XANEIRO (24)

CONCELLO DE RIBADEO

Expropiacións.- Información previa á ocupación de bens e dereitos para expropiación forzosa (páx. 6, r. 0106)

 

BOP Pontevedra 31 DE XANEIRO (20)

CONCELLO DE CALDAS DE REIS

Subvencións e axudas.- Bases reguladoras para a concesión de axudas destinadas a compensar as afeccións económicas provocadas pola COVID-19 (II). Plan concellos 2021

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias