NORMATIVA DO 29 DE XANEIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.+ Destacado a publicación no DOGA de: Lei 3/2021, do 28 de xaneiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021. Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas. PAC: Orde do 15 de xaneiro de 2021 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control.

DOUE 29 DE ENERO

LEGISLACIÓN (L31)

REGLAMENTOS

Precios.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/94 de la Comisión de 27 de enero de 2021 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina.

Código NC Designación de la mercancía Precio representativo (en EUR/100 kg) Garantía contemplada en el artículo 3 (en EUR/100 kg Origen (*)
0207 14 10 Trozos deshuesados de aves de la especie Gallus domesticus, congelados 184,7

139,9

197,6

38

60

31

AR

BR

TH

1602 32 11 Preparaciones de aves de la especie Gallus domesticus, sin cocer 151,5 49 BR

Covid-19.- Reglamento delegado (UE) 2021/95 de la Comisión de 28 de enero de 2021 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/592, por el que se establecen medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas

 

BOE 29 DE ENERO (25)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Instalaciones.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, doble circuito, entrada-salida en la subestación de “O Incio” de la línea a 220 kV “Belesar-La Lomba”.

 

DOGA 29 DE XANEIRO (19)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Orzamentos 2021.- Lei 3/2021, do 28 de xaneiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

Fiscalidade e administración.- Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

PAC.- Orde do 15 de xaneiro de 2021 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D).

MR250A. Pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (solicitude única): 01/02/2021 – 30/04/2021 (incluidos).

MR239K. Solicitude de modificación do Sistema de información xeográfica de parcelas (Sixpac): Ata o 31/10/2021.

MR239G. Comunicación de cesión das axudas con cesión da explotación: Antes do 30 de setembro de 2021,a persoa cedente ten que presentar unha comunicación.

MR240D. Solicitude de modificación da solicitude única: Parcelas monitorizadas: 15/09/2021. Resto: 31/05/2021

MR241C. Solicitude de asignación de dereitos de pagamento básico da reserva nacional: 01/02/2021 – 30/04/2021 (incluidos).

MR241D. Comunicación de cesión de dereitos do réxime de pagamento básico: Finalizará na data de remate do prazo para a modificación desta.

Extracto.- Extracto da Orde do 15 de xaneiro de 2021 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D).

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

Modelos autoliquidación de taxas.- Resolución do 22 de xaneiro de 2021 pola que se actualizan os anexos VI e VII da Orde da Consellería de Economía e Facenda, do 30 de xuño de 1992, pola que se aproba o modelo de autoliquidación das taxas da Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a utilización de efectos timbrados para o pagamento das taxas por servizos administrativos de compulsa de documentos e de verificación de suficiencia e documentos acreditativos de lexitimación.

Modelos autoliquidación de taxas.- Resolución do 25 de xaneiro de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 9 de decembro de 2020 pola que se aproban os diferentes modelos de autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados na Comunidade Autónoma de Galicia e se regulan o procedemento e as condicións para o seu pagamento e presentación, así como determinadas obrigacións formais e de subministración de información tributaria.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Impacto ambiental.- Anuncio do 14 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación de vacún de leite na parroquia de Alborés, no concello de Mazaricos (A Coruña) (expediente 2020/0194).

 

BOP A Coruña 29 DE XANEIRO (19)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Resolución do 22 de xaneiro de 2021, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción acondicionamento da AC-110 no concello das Somozas, de clave AC/19/003.10.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias