NORMATIVA DO DIA 24 DE FEBREIRO DE 2022

Publicación das bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR605A)

DOUE 24 DE FEBRERO

LEGISLACION (L43)

RECOMENDACIONES

COVID-19.- Recomendación (UE) 2022/290 del consejo de 22 de febrero de 2022 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción

Planes estratégicos de la PAC.- Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.° 1305/2013 y (UE) n.° 1307/2013 (Diario Oficial de la Unión Europea L 435 de 6 de diciembre de 2021)

 

BOE 24 DE FEBRERO (47)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ganado bovino.- Resolución de 16 de febrero de 2022, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 8 de febrero de 2022, por la que se aprueba el programa de cría de la raza bovina Blonda de Aquitania.

 

DOG 24 DE FEBREIRO (38)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 31 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR605A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 12 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación industrial no concello de Culleredo.

Parque eólico.- Acordo do 15 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico) en relación co proxecto do parque eólico Reboiro, nos concellos de Baralla, Castroverde e O Corgo (Lugo) (expediente IN408A 2018/041).

Instalacións.- Resolución do 1 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Portas (expediente IN407A 2021/299-4).

Instalacións.- Resolución do 1 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Pontevedra (expediente IN407A 2021/297-4).

Instalacións.- Resolución do 1 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vilaboa (expediente IN407A 2021/295-4).

Instalacións.- Resolución do 1 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Meis (expediente IN407A 2021/277-4).

Instalacións.- Resolución do 1 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello do Porriño (expediente IN407A 2021/276-4).

Instalacións.- Resolución do 1 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Valga (expediente IN407A 2021/275-4).

Instalacións.- Resolución do 1 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello do Grove (expediente IN407A 2021/264-4).

Instalacións.- Resolución do 1 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Nigrán (expediente IN407A 2021/250-4).

Instalacións.- Resolución do 1 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Tui (expediente IN407A 2021/248-4).

Instalacións.- Resolución do 1 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Redondela (expediente IN407A 2020/214-4 modificado).

Instalacións.- Resolución do 1 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Moraña (expediente IN407A 2021/214-4).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Anuncio do 8 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal para a incorporación das determinacións correspondentes á declaración como espazo natural de interese local (ENIL) das illas de San Pedro, no concello da Coruña (expediente 2021AAE2630).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 2 de febreiro de 2022, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de sendas na AC-433 (antigo trazado), en Soesto e Serantes, de clave AC/19/129.06, no concello de Laxe.

 

BOP A Coruña 24 DE FEBREIRO (38)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 18 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Sada (expediente-e.: IN407A 2021/179-1)

DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA

Programa FO223/2022.- Aprobación das bases do Programa FO223/2022

 

BOP Lugo 24 DE FEBREIRO (45)

CONCELLO DE XERMADE

Convocatoria.- Extracto da convocatoria de subvencións a entidades para fomentar unha actividade de interese municipal, ano 2020. identif: 610871 Xermade (Páx. 15, R. 0361)

 

BOP Pontevedra 24 DE FEBREIRO (38)

DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Convocatoria.- Extracto do acordo da Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, de 11 de febreiro de 2022, polo que se convocan as axudas básicas de emerxencia para o exercicio 2022

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 11 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Substitución apoio 5 LAT 66 Kv Lourizán-Cangas II, no concello de Pontevedra, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., (expediente IN407A 2021/146-4)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias